عضو یک تیم فوق العاده باشید

ما در خانواده بزرگ اکسترا همواره از استخدام و همکاری با دانش آموختگان دانشگاههای برتر، متخصصین، نخبگان، افراد مصمم و باانگیزه استقبال می کنیم. اینجا همیشه برای افراد اثرگذار فرصت همکاری وجود دارد.

    1- مشخصات فردی:

    2- مشخصات تحصیلی و شغلی:


    پاره وقتتمام وقت
    Please prove you are human by selecting the Tree.

    اترك تعليقاً