X11 Sprite (اسپریت )

نمایش سخاوتمندانه‌ی گره‌ها و موج‌های طبیعی چوب و شاخه‌های فاخر درختان با رنگ پردازی زیبا، گیرایی ذاتی این گردوی آمریکایی را بیش از پیش نمایان می‌سازد. همچنانکه در هر حالت اسپریت والنات قدرت و تجلی خود را همچنان حفظ می‌کند.

مشاهده پروژه های اجرا شده با محصولات اکسترا